На основу члана 55. Статута Општине Рашка („Службени гласник општине Рашка , бр. 197/18), председник Општине Рашка, дана 22.4.2024. године, доноси 


РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА“ – СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ ПРОГРАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИДЕНТИФИКОВАНИХ КРОЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА


I

    Именују се следећи чланови/чланице пројектног тима:
1.    Ђорђе Радоичић, координатор
2.    Марина Нинчић, чланица
3.    Лазар Павловић, члан
4.    Јована Ивановић, чланица
5.    Ђурђица Милошевић, чланица

II

Задаци пројектног тима су: координација свих планираних активности усмерених на успешно испуњавање пројектних циљева, интерни мониторинг и интерну евалуацију спроведених активности.
О раду пројектног тима, координатор истог ће, једном месечно, извештавати председника Општине.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење доставити именованим лицима. 


ОПШТИНА РАШКА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 
Дана 22. априла 2024. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић