петак, 26 мај 2017 13:05

Jавно надметањe за давање у закуп земљишта у јавној својини - простор испред градског базена у Рашки

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службеном гласнику РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), одлуке председника општине бр. 179 од 24.05.2017. године и решења бр. 180 од 24.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп земљишта на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка објављује

ОГЛАС

о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп
земљишта у јавној својини- простор испред градског базена у Рашки

Општина Рашка покреће поступак јавног надметања за давање у закуп земљишта у јавној својини општине Рашка које се налази на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка- простор испред градског базена у Рашки, у периоду од 15.06.2017. године до 01.09.2017. године (летња сезона), и то:
1. Закуп земљишта за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта на површини од 300 м² на бетонској подлози. На површини која се даје у закуп планирано је обављање угоститељске делатности са коришћењем затвореног шанка који ће закупац поставити уз претходно прибављену сагласност закуподавца на изглед и функционалност истог и постављање тенде или сунцобрана за покривање простора. Уговором, који ће након спроведеног јавног надметања, закључити закупац и закуподавац биће ближе одређени сви услови коришћења закупљеног простора. Почетна цена закупа износи 335.000,00 динара за сезону,
2. Закуп земљишта за постављање фрижидера за продају сладоледа, чија почетна цена износи 83.500,00 динара за сезону,
3. Закуп земљишта за постављање апарата за продају крофни, чија почетна цена износи 58.500,00 динара за сезону
4. Закуп земљишта за постављање апарата за продају кокица и кукуруза, чија почетна цена износи 16.600,00 динара за сезону.
За учешће у поступку јавног надметања, обавезно је полагање депозита у износу од 10% од почетне цене сезонске закупнине, а уплата се врши најкасније на дан спровођења јавног надметања, али пре почетка истог на текући рачун бр. 840-742152843-59 позив на бр. 97 46-087101609280 код Управе за трезор.
Пријава за учествовање у јавном надметању по овом огласу коју доставља заинтересовано лице обавезно садржи:
-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Уз пријаву на оглас, заинтересовани подносе доказ о уплати депозита.
У случају неуспеха на јавном надметању, депоновани износ се враћа учеснику најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора са учесником који је понудио највиши износ.
Заинтересовани могу поднети пријаве за учешће на јавном надметању на писарници Општинске управе у Услужном центру ул. Предрага Вилимоновића 1 најкасније до 02.06.2017. године до 09,00 сати.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Учеснику који је понудио највиши износ закупнине, положени депозит се не враћа и урачунава се у закупнину.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта (тачка 1. овог огласа) се врши у две рате. Рок за плаћање прве рате у износу од 60% од постигнуте цене на јавном надметању у коју је урачунат и уплаћени депозит је одмах по закључењу уговора, најкасније до примопредаје земљишта, што ће се уредити уговором. Рок за плаћање друге рате у износу од 40% од постигнуте цене у поступку јавног надметања је 01.07.2017. године.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за постављање фрижидера за продају сладоледа, апарата за продају крофни и апарата за продају кокица и кукуруза ( тачка 2.,3. и 4. овог огласа) врши се у целости, одмах по закључењу уговора, а најкасније до момента примопредаје земљишта, што ће бити утврђено уговором.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 1. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 2. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:30 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 3. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 4. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:30 сати.
Право учешћа на јавном надметању немају правна и физичка лица која имају неизмирене обавезе према ранијем закуподавцу-Туристичкој организацији Рашка по основу уговора о закупу наведене локације из претходних година.
Учесник који понуди највиши износ закупнине потписује изјаву о висини понуђене цене.
Са учесником надметања који понуди највиши износ закупнине закључиће се уговор о додели предмета закупа најкасније у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.
Уколико учесник, који је понудио највиши износ закупнине не закључи уговор или не плати закупнину на начин како је то предвиђено, сматраће се да је одустао од закључења уговора те губи право на положени депозит, а закуподавац задржава право да уговор о закупу предметне непокретности раскине и закључи нов са следећим најбоље рангираним учесником.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се земљиште може дати у закуп.
Уколико је учесник који је понудио највиши износ закупнине физичко лице, исто је дужно да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави доказ да је регистровало угоститељску делатност код закупа из тачке 1. огласа, односно трговинску делатност из тач 2., 3. и 4. овог огласа. Уколико лице из претходног става не достави доказ у наведеном року, сматраће се да је одустало од закључења уговора, а Општина Рашка задржава право да закључени уговор раскине и закључи уговор са следећим најбоље рангираним учесником, односно спроведе нов поступак јавног надметања уколико је на надметању учествовао или услове за учешће испунио само један учесник.
За све додатне информације, заинтересована лица могу се јавити на телефон 036/738-670 локал 14.

Прочитано 2261 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs