петак, 10 март 2017 10:36

И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу (''Сл.гласник РС'', број 17/2016), члана 23. Одлуке о Општинској управи општине Рашка (''Сл.глас. општине Рашка'', број 168/16 од 31.10.2016.) и Решења о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Рашка број 112-259/16 од 28.11.2016. године, начелник Општинске управе општине Рашка, расписује

 И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

објављен 10.03.2017. године

За пријем у радни однос на неодређено време, једног  извршиоца, у  Општинској управи  општине Рашка: 

1. Радно место: 

 ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

2. Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

3. Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова за запослење, прописаних чланом 80. , Закона о запосленима   у аутономним покрајинама  и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС,''бр. 21/16),   кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

1. Мастер академске студије у области правних наука , са претходно завршеним основним академским студијама  у тој облати или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама и трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао  високо образовање до 10.09.2005 године ., са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе  или са положеним испитом за секретара установе  и који има најмање 5 година радног искуства  у државним органима  органима аутономне покрајине или органима јединице локалне самоуправе  на пословима образовања и васпитања  или другим инспекцијским пословима. 

или

2. Лице са стеченим образовањем из чл.8. ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања , положеним  стручним  испитом , односно лиценцом за наставника , васпитача и стручног сарадника са најмање 5 година радног искуства  у области образовања  и васпитања ,као и државним стручним испитом. 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

4. Докази о испуњавању општих и посебних услова   у оригиналу или овереној фотокопији и то: 

- диплому о стеченој стручној спреми; 

- уверење о држављанству  

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (прибавља управа) послова у државном органу(прибавља управа) .

- доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ); 

- доказ о положеном државном стручном испиту. 

5. Рок за подношење пријава: 

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине Рашка 

18. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу: 

Начелник Општинске управе општине Рашка – Спасоје Андић, 036 734-430  или  Шефу одсека Чомагић Мирославу на тел. бр. 036  733-946

19. Адреса на коју се пријаве подносе: 

Пријаве се подносе начелнику Општинске управе општине Рашка, на адресу: Општинска управа општине Рашка , ул. Предрага Вилимоновића бр.1 , 36350 Рашка, са назнаком ''Пријава на интерни конкурс за радно место: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР . 

НАПОМЕНЕ: 

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Положен државни стручни испит је услов за рад . Међутим, како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а обзиром на члан 16. Закона о забрани дискриминације (''Сл.гласник РС'', број 22/09) који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата између осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће, уколико испуњавају остале услове, бити прихваћена уз обавезу која ће бити прописана појединачним актом, да у датом року да  положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о државној управи (''Сл.гласник РС'', бр. 79/05, 101,07,95/10 и 99/14). 

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Рашка и огласној табли Општинске управе општине Рашка.

 

Прочитано 3634 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs
Више из ове категорије « ПОДРШКА ПРИВРЕДИ Бирачки списак »
Прилози РТВ РАШКА